با سلام گروه مشاوره اين مركز قصد دارد هر آنچه كه مورد نياز دانش آموزان عزيز و اوليا محترم در جهت

 

پيشرفت تحصيلي كمك  مي كند رادر دسترس مراجعه كنندگان قرار بدهد مانند موارد روانشناختي و

 

مشاوره اي و تحصيلي و ........... با تشكرمشاوره ي فرزانگان 2 قم