با سلام گروه مشاوره این مرکز قصد دارد هر آنچه که مورد نیاز دانش آموزان عزیز و اولیا محترم در جهت

 

پیشرفت تحصیلی کمک  می کند رادر دسترس مراجعه کنندگان قرار بدهد مانند موارد روانشناختی و

 

مشاوره ای و تحصیلی و ........... با تشکرمشاوره ی فرزانگان 2 قم